Board Members


as of 2018.06.26

Directors and Auditors
President and CEO Tsuji, Shingo
Director Mori, Yoshiko
Mori, Hiroo
Kitabayashi, Mikio
Matsukawa, Michio
Kuwahara, Keizo
Yamakado, Yasuo
Kohno, Yuichiro
Ogasawara, Masahiko
Kitagawa, Kiyoshi
Oba, Hideto
Full-time Auditor Yamaguchi, Takashi
Auditor Kifuji, Shigeo
Miyakawa, Kouji
Executive Officers
Executive Vice President Mori, Hiroo
Kitabayashi, Mikio
Executive Managing Officer Matsukawa, Michio
Kuwahara, Keizo
Yamakado, Yasuo
Kohno, Yuichiro
Ogasawara, Masahiko
Kitagawa, Kiyoshi
Oba, Hideto
Executive Officer on Special Appointment Ohtsuka, Junichi
Executive Officer Yokoi, Isao
Hieda, Taishi
Mikuriya, Hiroyasu
Nakamura, Satoshi
Fujimaki, Shinichi
Mori, Yoshiaki
Koyama, Yukihiro
Kurihara, Koichi
Segawa, Kojiro
Okamoto, Jiro
Kosaka, Yuichi
Arakawa, Nobuo
Ozawa, Yukio
Group Executive Officer Kano, Kazunari

Return to the top