Board Members


as of 2019.06.25

Directors and Auditors
President and CEO Tsuji, Shingo
Director Mori, Yoshiko
Mori, Hiroo
Kitabayashi, Mikio
Ogasawara, Masahiko
Kitagawa, Kiyoshi
Kuwahara, Keizo
Yamakado, Yasuo
Kohno, Yuichiro
Oba, Hideto
Full-time Auditor Yamaguchi, Takashi
Auditor Kifuji, Shigeo
Miyakawa, Kouji
Executive Officers
Executive Vice President Mori, Hiroo
Kitabayashi, Mikio
Senior Executive Managing Officer Ogasawara, Masahiko
Kitagawa, Kiyoshi
Executive Managing Officer Kuwahara, Keizo
Yamakado, Yasuo
Kohno, Yuichiro
Oba, Hideto
Mikuriya, Hiroyasu
Executive Officer Yokoi, Isao
Mori, Yoshiaki
Koyama, Yukihiro
Kurihara, Koichi
Segawa, Kojiro
Okamoto, Jiro
Kosaka, Yuichi
Arakawa, Nobuo
Ozawa, Yukio
Ueki, Tetsuya
Arai, Akikuni
Kougo, Yasuhiro
Executive Officer on Special Appointment Nakamura, Satoshi
Group Executive Officer Kano, Kazunari
Tadano, Kei

Return to the top